Shoji Horikoshi

  • OBITUARY: Shoji Horikoshi

    August 22, 2013 by Nichi Bei News

    Horikoshi, Shoji, 86, was born Nov. 5, 1926 to Seijiro and Mitsu Horikoshi in San Francisco. Shoji passed away July 16, 2013 after a valiant 5-month battle with cancer. Those […] READ MORE