Toshiko Tsuchitani

  • Toshiko Tsuchitani

    June 22, 2023 by Nichi Bei News

      TSUCHITANI, TOSHIKO passed away on May 19, 2023. Toshiko was born on March 30, 1931 in Nuki, Kitakyushu, Japan, to Rev. Enryo and Mrs. Hana Unno. She was the […] READ MORE